พช.นครศรีธรรมราชขานรับใช้แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “CDD พกพา” และ “Click ชุมชน”

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย พร้อมด้วย นายจตุพล ศรีดำ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวนวภัทร หอมหวล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายธีระพงศ์ บรรณราช ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ ตลอดจนข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนระบบ Big Data กรมการพัฒนาชุมชน และแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “CDD พกพา” และ “Click ชุมชน” พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาและใช้ประโยชน์ระบบ Big Data กรมการพัฒนาชุมชน ให้แก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการฯ ได้เน้นย้ำการดำเนินงานเชิงรุกในการสื่อสารสร้างการรับรู้ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “CDD พกพา” และ “Click ชุมชน” ผ่านช่องทางต่างๆ ไปยังเครือข่ายองค์กรพัฒนาชุมชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของกรมการพัฒนาชุมชนได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมีข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมรับฟังแนวทางจำนวน 133 คน ณ โรงแรมเกียรตินคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” กรมการพัฒนาชุมชน เป็นแพลตฟอร์มที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ผ่าน 10 Feature ที่สำคัญ ประกอบด้วย

1. เมนูเที่ยวชุมชน การเข้าถึงชุมชนท่องเที่ยว Virtual Tours เที่ยวเสมือนจริง GIS ชุมชนท่องเที่ยว และ Trip ท่องเที่ยว

2. เมนูชอป OTOP แหล่งรวมสินค้า OTOP ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

3. เมนูสมาชิก OTOP การลงทะเบียนผู้ประกอบการออนไลน์ และสมัครสมาชิก OTOP เพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์

4. เมนู 108 อาชีพ เพื่อเสริมทักษะอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชน
5. เมนูกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สมัคร/ตรวจสอบสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

6. เมนูปราชญ์ชุมชน รวบรวมองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของปราชญ์ชุมชน

7. เมนูโคกหนองนา ข้อมูลแปลงครัวเรือนต้นแบบ องค์ความรู้และข่าวสารต่างๆ

8. เมนูความรู้ชุมชน แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ฐานเรียนรู้ในรูปแบบ e-Book

9. เมนูมีทุน รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ สื่อการเรียนรู้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

10. เมนู Do คนไทย ตรวจสอบคุณภาพชีวิตจากข้อมูล จปฐ.

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดและใช้บริการได้ที่ Android : https://bit.ly/3g7ilJ8 iOS และเว็บไซต์ :
http://report1.cdd.go.th/click/#ระบบBigDataกรมการพัฒนาชุมชน #Clickชุมชน
#CDDพกพา กรมการพัฒนาชุมชน

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business